Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-10-25.

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruch. poł. w Suchej B.

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Powiat:
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod pocztowy: 34-200
Ulica: 29 Stycznia
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.powiatsuski.pl
   
dodano: 2019.10.04
ważne do: 2019.10.25
wyświetleń: 119

Informacje dodatkowe:

227,06 mkw (179,66 mkw)
23.10.2019 r.
6.000,00 zł
0,0262 ha
bliźniak

Szczegóły ogłoszenia:

OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO
O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Suchej Beskidzkiej ( powiat suski, woj. małopolskie ), przy ul. 29 Stycznia, oznaczonej jako działka ewid. nr 10228/1 o pow. 0,0262 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 12 września 2019 r.

Własność: Gmina Sucha Beskidzka w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa – KW Nr KR1B/00069379/9, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Celem zapewnienia możliwości swobodnego dojścia i dojazdu do garażu w budynku, dz.10228/2 obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu na rzecz dz. 10228/1, natomiast 10228/1 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz dz. 10228/2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Sucha Beskidzka: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jako działka ewid. nr: 10228/1 znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem:
MN” – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

Opis nieruchomości: Działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości około 300 m od ścisłego centrum miasta, teren pochyły w kierunku północnym, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz mediów takich jak sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.
Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, o pow. użytkowej 227,06 m2 ( powierzchnia użytkowa projektowana 179,66 m2), podpiwniczony w zabudowie bliźniaczej. Wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w stanie surowym otwartym, niezamieszkały. Ściany zewnętrzne murowane z pustaka żużlowego i cegły ceramicznej. Stropy monolityczne żelbetowe. Prace budowlane wykonano do poziomu płyty stropowej nad pierwszym piętrem. Brak pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji, tynków, ocieplenia. Ze względu na fakt, że budowa przedmiotowego budynku realizowana była przez poprzedniego właściciela z istotnymi zmianami od projektu budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej decyzją nr 265 / 2017 z dnia 17 listopada 2017 r. znak: PINB.7355.II.38.SU.2015.WW zatwierdził dla obiektu projekt budowlany zamienny i udzielił pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Zgodnie z tym projektem przewiduje się m. in. rozbiórkę budynku z pominięciem przyziemia, podbicie fundamentów, wykonanie schodów żelbetowych, wymurowanie ścian nośnych, kominów, stropów, montaż więźby wraz z ułożeniem pokrycia dachowego, wykonanie izolacji i inne.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, obliczona przy zastosowaniu stawki w wysokości1% wartości nieruchomości, wynosi 128,46 zł za rok.
Opłata wpłacana do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rzecz Gminy Sucha Beskidzka.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zasady aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 – z późn. zm. ), jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna Nr 5B, sala 204 – II-gie piętro.

Cena wywoławcza: 60 000,00 złbrutto.
( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto zł ).

Wadium: 6000,00 zł ( słownie sześć tysięcy zł ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie pisemnej oferty!

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 17 października 2019 r. na konto Starostwa Suskiego: BNP Paribas Bank Polska S.A.Nr: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 – przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek, bądź w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5B, ( w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.00, od wtorku – do piątku, w godz. od 7.30 – do 14.00 ).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października 2019 r. do godz. 14.00 na Dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B ( parter ) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Suchej Beskidzkiej – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23 PAŹDZIERNIKA 2019 r. do godz. 10.00”.

Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i należy je przedłożyć w oryginale. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na wszystkich jego etapach. W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć Komisji aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.

W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego. W przypadku odmowy zgody na zbycie – wadium zostanie nabywcy zwrócone.
Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą, po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż trzy dni robocze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wszelkie opłaty, w szczególności opłaty sądowe, notarialne i podatki związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj. zaoferowana cena będzie wyższa od ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższe informacje: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, pok. nr: 216 ( II-gie piętro ), tel. ( 0 – 33 ) 87 – 57 – 828.
Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości.

Starosta Suski
mgr Józef Bałos

Sucha Beskidzka, 16 wrzesień 2019 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama