Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-08-15.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: śląskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Powiat:
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-300
Ulica: Piastowska 40
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: powiat.bielsko.pl
   
dodano: 2019.05.17
ważne do: 2019.08.15
wyświetleń: 218

Informacje dodatkowe:

25.07.2019 r.
22 500,00 zł

Szczegóły ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz działając w ramach Porozumienia dotyczącego współdziałania przy sprzedaży i dzierżawie nieruchomości położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Bestwinie zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czechowice-Dziedzice w dniu 19.05.2016 r., ogłasza Iprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice położonych w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice, obręb Czechowice ijednostce ewidencyjnej Bestwina, obręb Kaniów (nieruchomości stanowią własność lub sąw użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice):

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
  • działka nr 2690/2 o pow. 0,4880 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony wewidencji gruntów i budynków symbolami „Ti”- inne tereny komunikacyjne, „N” - nieużytki; księga wieczysta KA1P/00050175/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest obciążenie, Dział IV wolny od wpisów,
  • działka nr 169/26 o pow. 0,1180 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony wewidencji gruntów i budynków symbolem „N” - nieużytki; księga wieczysta KA1P/00055607/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa wużytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne odwpisów,
  • działka nr 4211/42 o pow. 0,0210 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ba”- tereny przemysłowe; księga wieczysta KA1P/00055606/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
  • działka nr 5514/2 o pow. 0,1647 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Tr”- tereny różne; księga wieczysta KA1P/00084972/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest obciążenie. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów,
  • działki nr: 2691/2 o pow. 0,4135 ha, 169/16 o pow. 0,0190 ha, jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Ti”- inne tereny komunikacyjne (dz. 2691/2), „N” – nieużytki (dz.:2691/2, 169/16); księga wieczysta KA1P/00078122/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego iGminy Czechowice-Dziedzice w udziale po części. W Dziale III księgi wieczystej wpisane są obciążenia, Dział IV wolny od wpisów,
  • działka nr 4211/36 o pow. 0,2927 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ba”- tereny przemysłowe; księga wieczysta KA1P/00074451/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice w udziale po części. Działy III i IV księgi wieczystej wolne odwpisów,
  • działki: 169/19 o pow. 0,0163 ha, 169/18 o pow. 0,0054 ha , jednostka ewidencyjna: 240202_2, Bestwina, obręb: 0005 Kaniów, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „N” - nieużytki; księga wieczysta KA1P/00078123/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice w udziale po części. Działy III i IV księgi wieczystej wolne odwpisów.
2. Powierzchnia łączna nieruchomości: 1,5386 ha.
3.Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są na terenie miasta Czechowice-Dziedzice i miejscowości Kaniów, w rejonie ul. Nad Białką, wokolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości iInnowacji. Działki położone są w terenie przemysłowym – pokopalnianym, częściowo uzbrojonym. Nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działki tworzą kompleks ołącznej pow. 1,5386 ha o nieregularnym kształcie, przez który przebiega fragment ogrodzenia z siatki oraz urządzenia infrastruktury: napowietrzna linia wysokiego napięcia wraz ze słupem, który nie stanowi części składowej gruntu, sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, októrą wystąpi nabywca nieruchomości:
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina działki nr: 169/26, 2691/2, 169/16, 169/19, 169/18, 2690/2 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1KS – tereny obsługi komunikacji,
  • brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice działki nr: 4211/36, 4211/42, 5514/2, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem H.3.AG – tereny zabudowy aktywności gospodarczej, przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy, magazyny.
5. Obciążenie nieruchomości: ograniczone prawa rzeczowe zapisane w dziale III Ksiąg wieczystych nr: KA1P/00050175/9, KA1P/00084972/3, KA1P/00078122/5.
6.Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
7.
Nieruchomości objęte prawem pierwokupu na podstawie art. 109 wyżej cytowanej ustawy ogospodarce nieruchomościami, zostaną sprzedane wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.
8.Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego.
9.​Cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
10. Wadium w wysokości 22 500,00 zł należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: Getin Noble Bank S.A. 241560 0013 2009 5636 0000 0004 najpóźniej do dnia 19.07.2019 r., z dopiskiem „Wadium – kompleks nr 2 Kaniów, Czechowice”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 19.07.2019 r.
11.Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe wBielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 25.07.2019 r. o godz. 12:00, wsali 122.
12. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 9.
13. Regulamin przetargu, w którym określono warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 11, w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 115, tel. 33/813 68 25, 33/813 68 22, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, wBiuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego – http://www.powiat.bielsko.pl (wzakładce „Nieruchomości”).
14. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu iterminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
15. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl.JanaPawła II 1, Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz publikuje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego http://www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”) i w prasie internetowej – http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama