Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-10-10.

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Czechowice

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: śląskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Powiat:
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-300
Ulica: Piastowska 40
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: powiat.bielsko.pl
   
dodano: 2019.07.12
ważne do: 2019.10.10
wyświetleń: 246

Informacje dodatkowe:

24.09.2019 r.
22 000,00 zł

Szczegóły ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz działając w ramach porozumienia dotyczącego współdziałania przy sprzedaży i dzierżawie nieruchomości położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Bestwinie zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czechowice-Dziedzice w dniu 19.05.2016 r., ogłasza IVprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice położonych w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice, obręb Czechowice (nieruchomości stanowią własność Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice):
Pierwszy przetarg odbył się 25.09.2018 r. Drugi przetarg odbył się 29.01.2019 r. Trzeci przetarg odbył się 11.06.2019 r.
1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
  • działki nr: 5512/1 o pow. 0,0156 ha, 5447/6 o pow. 0,0825 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolami: „Tr”- tereny różne (dz.:5512/1, 5447/6), „PsIV” – pastwiska trwałe (dz.5512/1); księga wieczysta KA1P/00078182/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
  • działka nr 4132/39 o pow. 0,4950 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „Lz”- grunty zadrzewione i zakrzewione; księga wieczysta KA1P/00077813/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie VWydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
  • działka nr 4271/7 o pow. 0,0922 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „Tr”- tereny różne; księga wieczysta KA1P/00059075/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
  • działki nr: 5605/5 o pow. 0,4782 ha, 5605/4 o pow. 0,1851 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „Ba”- tereny przemysłowe; księga wieczysta KA1P/00059077/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy wPszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
2. Powierzchnia łączna nieruchomości: 1,3486 ha.
3.Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są na terenie miasta Czechowice-Dziedzice, w sąsiedztwie działek o charakterze przemysłowym, wokolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości iInnowacji. Posiadają dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej. Działki tworzą kompleks o łącznej pow. 1,3486 ha, nieogrodzony o bardzo nieregularnym kształcie. Na działce nr 5447/6 usytuowana jest stacja transformatorowa, a na działce nr 5605/4 posadowiony jest słup energetyczny wysokiego napięcia. Obiekty te nie należą do części składowych gruntu. Przez kompleks przebiega linia energetyczna wysokiego iśredniego napięcia, sieć gazowa, teletechniczna, wodociągowa.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, którą wyda Burmistrz Czechowic-Dziedzic na wniosek nabywcy nieruchomości;Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem H.3.AG – tereny zabudowy aktywności gospodarczej – przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny.
5. Obciążenie nieruchomości: brak
6. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
7. Nieruchomości objęte prawem pierwokupu na podstawie art. 109 wyżej cytowanej ustawy ogospodarce nieruchomościami, zostaną sprzedane wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.
8. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego.
9. Cena wywoławcza nieruchomości: 440 000,00 zł.Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT wobowiązującej wysokości w odniesieniu do działek nr: 5512/1, 5447/6, 4271/7, 5605/5, 5605/4.
10. Wadium w wysokości 22 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: Getin Noble Bank S.A. 241560 0013 2009 5636 0000 0004 najpóźniej do dnia 18.09.2019 r., z dopiskiem „Wadium – kompleks nr 5 Czechowice”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 18.09.2019 r.
11. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe wBielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 24.09.2019 r. o godz. 1200, wsali 122.
12. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 9.
13. Regulamin przetargu, w którym określono warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 11, w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 115, tel.33/8136825, 33/8136822, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego wBielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego – http://www.powiat.bielsko.pl (wzakładce „Nieruchomości”).
14. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu iterminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
15. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul.Piastowska 40 i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1 oraz publikuje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego http://www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”) i w prasie internetowej– http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama