Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-08-19.

Gmina Zgierz

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Firma: Gmina Zgierz
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
Stan produktu: Nowy
   
dodano: 2019.07.15
ważne do: 2019.08.19
wyświetleń: 124

Szczegóły ogłoszenia:

                                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) oraz 6 ust. 1, 13
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014
roku poz. 1490)
                                     Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz
przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 733/3 o powierzchni 0,1648 ha, położona w miejscowości
Rosanów w obrębie Rosanów, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00037036/7,
prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 733/3 ma kształt prostokąta o szerokości ok. 20 m. Działka posiada dostęp do drogi
publicznej z dwóch stron – od strony zachodniej (ul. Wymokłe) oraz od strony wschodniej.
Nieruchomość nie jest zabudowana. Działka częściowo ogrodzona siatką na metalowych słupkach.
Ogrodzenie stanowi część składową działki sąsiedniej.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach
zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr
733/3 w miejscowości Rosanów znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi: 65.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
2. Działka o numerze ewidencyjnym 214/103 o powierzchni 0,0889 ha, położona
w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw
LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 214/103 ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie
jest ogrodzona. Działka porośnięta jest drzewami – drzewostan leśny o słabym stopniu
zadrzewienia.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia
26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) (w tym
23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych).
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
3. Działka o numerze ewidencyjnym 214/102 o powierzchni 0,0834 ha, położona
w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw
LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 214/102 ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie
jest ogrodzona. Działka porośnięta jest drzewami – drzewostan leśny o słabym stopniu
zadrzewienia.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26
lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) (w tym
23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych).
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
4. Działka o numerze ewidencyjnym 214/101 o powierzchni 0,0924 ha, położona
w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw
LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 214/101 ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie
jest ogrodzona. Działka porośnięta jest drzewami – drzewostan leśny o słabym stopniu
zadrzewienia.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26
lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) (w tym 23%
VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
5. Działka o numerze ewidencyjnym 214/4 o powierzchni 0,1301 ha, położona w miejscowości
Kwilno w obrębie Kwilno, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0,
prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 214/4 ma kształt zbliżony do kwadratu. Nieruchomość nie jest zabudowana.
Nieruchomość z dwóch stron jest ogrodzona – ogrodzenia wchodzą w skład nieruchomości
sąsiednich. Na działce od od strony drogi dojazdowej znajdują się zadrzewienia. W dalszej części
działka porośnięta trawą i mchem leśnym.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26
lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi: 55.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) (w
tym 23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
Jest to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Ogólne warunki przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej
wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz:
07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby
najpóźniej w dniu 19 sierpnia 2019 roku , wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej
potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument
potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne
pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników
spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego
rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia
umowy.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew.
107 lub 127
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama