Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-09-16.

Przetarg na sprzedaż działki nr 3/24 przy ul. Popiełuszki w Inowrocławiu

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Miasto Inowrocław
Powiat:
Miejscowość: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Ulica: Roosevelta 36
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.07.18
ważne do: 2019.09.16
wyświetleń: 117

Informacje dodatkowe:

0,1598 ha
2019-09-17
20.500,00 zł
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3/24 położonej w Inowrocławiu przy ul. Bł. Jerzego Popiełuszki

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 3/24 o pow. 0,1598ha (RIIIb – grunty orne), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 241 (obręb 2), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Bł. Jerzego Popiełuszki, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00054430/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Opis nieruchomości:
1) działka jest niezabudowana;
2) działka przylega do urządzonej ulicy Bł. Jerzego Popiełuszki, zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie zbywanej nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
3) w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla działki wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POLEGAJĄCA NA
1. PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA:
~ WCHODZĄCEJ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJNR BY1I/00075240/4 DZIAŁCE GRUNTU OZNACZONEJ NUMEREM 3/42,
~ WCHODZĄCEJ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ BY1I/00056987/3 DZIAŁCE GRUNTU OZNACZONEJ NUMEREM 3/27 I
~ WCHODZĄCEJ W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ BY1I/00054430/0 DZIAŁCE GRUNTU OZNACZONEJ NUMEREM 3/39,PODZIEMNEGO GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 90 PE DN 63 PE O DŁUGOŚCI OKOŁO 298,50 M O SZEROKOŚCI 1 M /JEDNEGO METRA/ (0,5 M Z KAŻDEJ STRONY OD JEGO OSI) ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DO WNIOSKU MAPĄ PROJEKTOWĄ, WOBEC CZEGO SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OKOŁO 298,50 M2,
2. PRAWIE DO SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO W CZASIE I MIEJSCU BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY, CELEM JEGO KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ LINII, Z ZASTRZEŻENIEM NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA MIASTA O ZAJĘCIU PASA DROGOWEGO DROGI WEWNĘTRZNEJ I ZABEZPIECZENIU ROBÓT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
3. OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH OD TAKIEGO ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI, W TYM SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZENIA ORAZ PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ JEGO EKSPLOATACJI.” na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony symbolem 6MW/U:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami;
2) obowiązuje:
a) harmonijny charakter zabudowy;
b) ograniczenie wysokości zabudowy do 25m;
c) funkcje garażowe i gospodarcze wbudowane w budynki mieszkalne;
d) maksymalna powierzchnia zabudowy (łącznie z nawierzchniami utwardzonymi) – 75% powierzchni terenu;
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni terenu;
f) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach terenu według wskaźnika: nie mniej niż 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie i 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług;
g) obsługa komunikacyjna z ulicy lokalnej poza granicami planu;
h) zaopatrzenie w energię elektryczną liniami kablowymi nn z projektowanej stacji transformatorowej, którą należy zlokalizować na wydzielonej działce o wymiarach około 8x8m, z dostępem do drogi publicznej oraz z istniejącej stacji „Żytnia” położonej poza granicami planu; zasilanie projektowanej stacji z istniejącej linii SN po jej skablowaniu na odcinku od drogi 02KDZ do istniejącego słupa w pasie drogi 01KDZ;
3) dopuszcza się usługi wbudowane w budynki mieszkalne.

4. Cena wywoławcza: 205.000,00zł brutto.

5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 20.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 17 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 11 września 2019 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia http://www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia http://www.bip.inowroclaw.pl, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości http://www.nieruchomosciprzetargi.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 (pok. nr 32, nr tel. 523555212).
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama