Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-09-04.

Ogłoszenie V przetarg dz. 90/6 Sokoliniec

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: zachodnio-pomorskie
Firma: Urząd Miejski
Powiat:
Miejscowość: Recz
Kod pocztowy: 73-210
Ulica: Ratuszowa
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.recz.pl
   
dodano: 2019.08.05
ważne do: 2019.09.04
wyświetleń: 90

Informacje dodatkowe:

200
03.09.2019
636,90

Szczegóły ogłoszenia:

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490).

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0001, Sokoliniec, o numerze ewidencyjnym 90/6, o powierzchni 200 m, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako R-IVa, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00029034/3.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ustaleniami już nieobowiązującego ogólnego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Recz, a zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Recz”, oznaczona jest symbolem MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 6369,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Wadium wynosi – 636,90 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych 90/100),
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 63,69 zł (słownie sześćdziesiąt trzy złote 69/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Osiągnięta w przetargu cena pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.


WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
- dowodu wpłaconego wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium.
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.
-Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,
-w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. l ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 roku, póz. 1380 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia,

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występować z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków o raz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż wynika to z ww. dokumentów.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Cena działki podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy).
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.04.2019 r.
II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.05.2019 r.
III przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.06.2019 r.
IV przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30.07.2019 r.


Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - Wydział ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym - tel. 957654461 w. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.


Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie oraz zamieszczenie na stronie bip.recz.pl
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama