Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-10-06.

Przetarg na sprzedaż działki nr 108/83 przy ul. Jaśminowej w Inowrocławiu

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Miasto Inowrocław
Powiat:
Miejscowość: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Ulica: Roosevelta 36
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.08.07
ważne do: 2019.10.06
wyświetleń: 125

Informacje dodatkowe:

0,0757 ha
2019-09-17
9.000,00 zł
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 108/83 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 108/83 o pow. 0,0757ha (RIVa – grunty orne), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 75 (obręb 6), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00019392/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Opis nieruchomości:
1) działka jest niezabudowana;
2) teren, na którym znajduje się działka jest zadarniony i zakrzewiony;
3) działka przylega do urządzonych ulic Jaśminowej i Tulipanowej zaliczonych do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie zbywanej nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tych dróg.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15MN:
1)
przeznaczenie terenu: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
2) na terenie dopuszcza się:
a) budowę i rozbudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do 2kondygnacji nadziemnych z poddaszem mieszkalnym, oraz dobudowę części gospodarczej o funkcji nieuciążliwej dla mieszkalnictwa, której architektura musi byś dostosowana do architektury budynku mieszkalnego, tworzącego z nim jednolitą bryłę architektoniczną;
b) na każdej działce należy przewidzieć co najmniej 1miejsce garażowe i 1miejsce postojowe dla samochodu osobowego;
3) szerokość działek zabudowy jednorodzinnej nie powinna być mniejsza niż 18,0m;
4) na działkach przy skrzyżowaniu ulic należy zaprojektować trójkąty widoczności o boku min.6,0m;
5) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub ich części gospodarczej istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych nieuciążliwych dla mieszkalnictwa;
6) na terenie nakazuje się pozostawić co najmniej 40% powierzchni działki ekologicznie czynnej, niezabudowanej i nieutwardzonej.

4. Cena wywoławcza: 90.000,00zł brutto.

5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 9.000,00 zł.


Przetarg odbędzie się 17 września 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 11 września 2019 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia http://www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia http://www.bip.inowroclaw.pl, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości http://www.nieruchomosciprzetargi.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 (pok. nr 32, nr tel. 523555212).
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama