Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działki nr 10/1 przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Miasto Inowrocław
Powiat:
Miejscowość: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Ulica: Roosevelta 36
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.08.20
ważne do: 2019.11.18
wyświetleń: 99

Informacje dodatkowe:

0,5605 ha
2019-10-22
60.000,00 zł
usługowa

Szczegóły ogłoszenia:

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki nr 10/1 położonej w Inowrocławiu przy ul. Rąbińskiej, wchodzącej w skład Solankowego Obszaru Inwestycyjnego

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka nr 10/1 o pow. 0,5605 ha (użytek: RII - grunty orne o pow. 0,1958 ha i RIIIa - grunty orne o pow. 0,3647 ha), oznaczona geodezyjnie na arkuszu mapy 221 (obręb 2), stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, położona w Inowrocławiu przy ul. Rąbińskiej, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056880/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Opis nieruchomości:
1) działka jest niezabudowana i wchodzi w skład Solankowego Obszaru Inwestycyjnego;
2) działka znajduje się w następujących strefach:
a) „A” ochrony uzdrowiskowej;
b) „E” ochrony konserwatorskiej;
c) „W” ochrony archeologicznej;
3) teren, na którym znajduje się działka, jest zadarniony, zakrzewiony i zadrzewiony;
4) przy ul. Rąbińskiej znajduje się rów;
5) działka przylega do ulicy Rąbińskiej zaliczonej do kategorii drogi powiatowej, a skomunikowanie zbywanej nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
6) na działce znajduje się czynny kolektor sanitarny Φ 1000 mm - nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu;
7) na działce zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne z Parku Solankowego (teren grilla).

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: 4U – teren zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy – do pięciu kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 15,0 m;
2) dachy budynków o nachyleniu od 1,5 do 50;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 65%;
4) powierzchnia zabudowy – do 35% powierzchni działki lub terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy – od minimum 0,5 do maksimum 1,7;
6) teren 4U znajduje się w strefie „E” ochrony ekspozycji, zgodnie z rysunkiem planu;
7) teren 4U znajduje się częściowo w strefie „W” ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Cena wywoławcza: 600.000,00 zł brutto.

5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 60.000,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w sali nr 107-108 (I piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.
Wadium należy wpłacać do dnia 16 października 2019 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na konto.
Oferty należy składać do dnia 16 października 2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta przetargowa na sprzedaż działki nr 10/1 przy ul. Rąbińskiej” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.


Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca określone warunki. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Prezydentowi Miasta Inowrocławia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.
Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia http://www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami: 523555212 oraz 523555230 i 523555430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul.Prezydenta Franklina Roosevelta33.

Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 10/1 położonej w Inowrocławiu przy ul. Rąbińskiej, wchodzącej w skład Solankowego Obszaru Inwestycyjnego

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
6. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
5) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty;
6) upoważnienie do podpisania oferty, gdy podpisuje ją pełnomocnik;
7) parafę podpisującego ofertę na wszystkich stronach oferty oraz w miejscach naniesienia zmian przez oferenta;
8) koncepcję zagospodarowania nieruchomości oraz rozwiązań architektonicznych przedstawioną w formie opisowej i graficznej (naniesione na mapę);
9) przewidywany termin realizacji inwestycji, nie dłuższy niż 4 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
10) harmonogram realizacji planowanej inwestycji;
11) pisemne zobowiązanie do zakończenia realizacji inwestycji w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
12) pisemne zobowiązanie do dostarczenia po zakończeniu inwestycji do Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia kopii pozwolenia na użytkowanie;
13) pisemne zobowiązanie do ustanowienia na nabywanej nieruchomości nieodpłatnej służebności przesyłu, w związku z istniejącym czynnym kolektorem sanitarnym Φ1000mm, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.
7. Na uzasadniony pisemny wniosek inwestora, Miasto Inowrocław może wyrazić zgodę na zmianę przedstawionego w ofercie harmonogramu realizacji planowanej inwestycji.
8. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ofercie (w tym niezrealizowania celu na jaki ma zostać wykorzystana nieruchomość, a w szczególności niezrealizowania inwestycji w sposób określony w ofercie) w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Miasta Inowrocławia kary umownej w kwocie odpowiadającej 90% ceny wywoławczej, tj. w wysokości 540.000,00 zł. Nabywca nieruchomości podda się w akcie notarialnym (umowie sprzedaży) egzekucji obowiązku uiszczenia tej kary wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych dochodzenia tych należności, tj. kwoty do wysokości 600.000,00 zł. Wierzytelności Miasta Inowrocławia z tego tytułu zostaną zabezpieczone hipoteką.
9. Miasto Inowrocław uprawnione będzie do prowadzenia egzekucji na podstawie zawartego aktu notarialnego w razie łącznego spełnienia się następujących warunków:
1) jeżeli powstanie obowiązek zapłaty kary umownej przez nabywcę nieruchomości;
2) jeżeli nabywca nieruchomości nie zapłaci dobrowolnie w wyznaczonym terminie kwoty wskazanej przez Miasto Inowrocław w pisemnym wezwaniu skierowanym do niego przesyłką poleconą.
10. Nabywca nieruchomości zobowiąże się w akcie notarialnym do informowania Miasta Inowrocławia o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie przesyłki poleconej wymienionej w ust. 9 pkt 2.
11. Miasto Inowrocław może wystąpić o nadanie zawartemu z nabywcą nieruchomości aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 1 roku od powstania obowiązku zapłaty kary umownej.

12. Kryteria oceny ofert:

1) cena nieruchomości (A):
A = cena oferowana x 100 / cena wywoławcza
(waga kryterium - 50 %);

2) zagospodarowanie nieruchomości (B):
B – średnia arytmetyczna punktów przyznanych od 0 do 100 przez członków komisji przetargowej (waga kryterium - 50 %).

13. Ocena ofert (C) zostanie dokonana w następujący sposób:
C = A x 0,5 + B x 0,5.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama