Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Miasto Inowrocław
Powiat:
Miejscowość: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Ulica: Roosevelta 36
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.08.26
ważne do: 2019.10.25
wyświetleń: 155

Informacje dodatkowe:

0,2898 ha
2019-10-22
18.000,00 zł

Szczegóły ogłoszenia:

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 3/4 i 4/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,2898 ha:
1) nr 3/4 o pow. 0,0210ha (RI - grunty orne) – zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00044527/4;
2) nr 4/6 o pow. 0,2688ha (RI - grunty orne) – zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00079473/4;
oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 56 (obręb 5), stanowiące własność Miasta Inowrocławia, położone w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej. Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Opis nieruchomości:
1) działki są niezabudowane i mają wydłużony kształt;
2) działka nr 3/4 przylega do ulicy Orłowskiej zaliczonej do kategorii drogi powiatowej, a działka nr 4/6 do ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego zaliczonej do kategorii drogi gminnej - skomunikowanie zbywanej nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządców tych dróg;
3) przez działkę nr 3/4 przebiega gazociąg ś/cDn125PE, a przez działkę nr 4/6 gazociąg ś/c Dn280PE oraz rura po nieczynnym gazociągu ś/c DN150stal;
4) na działce nr 4/6 istnieje elektroenergetyczna sieć SN-15kV - w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00079473/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:
1) PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA DZIAŁKACH NR 4/5,NR 4/6 I NR 4/7 PODZIEMNEJ KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ SN-15 KV ZAJMUJĄCEJ SZEROKOŚĆ 2X7,2 CM (UŁOŻONE DWA KABLE OBOK SIEBIE) DŁUGOŚCI OKOŁO 120 M; UŁOŻONY KABEL (0,5 M Z KAŻDEJ STRONY KABLA) - PAS-1,0 M, CO DAJE POWIERZCHNIĘ OK.120 M2,
2) PRAWIE DO SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO, NIEOGRANICZONEGO W CZASIE I MIEJSCU NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH CELEM ICH KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ, PRZYŁĄCZANIEM NOWYCH ODBIORCÓW,
3) OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA (UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO) NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, WZNOSZENIA OBIEKTÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁYBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ORAZ PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ ICH EKSPLOATACJI. SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU O POW.OK.120 M2” na rzecz Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 8MN:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków;
b) garaż i część gospodarcza połączona z budynkiem mieszkalnym lub jako budynek wolnostojący;
c) w budynku mieszkalnym lub części gospodarczej istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń usługowych, które swą uciążliwością nie przekroczą granicy działki;
d) przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej;
e) do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) zakaz lokalizacji obiektów sprzecznych z ustaleniami planu;
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć szkodliwych dla zdrowia i środowiska;
c) należy pozostawić co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanego i nieutwardzonego, z zachowaniem istniejącej zieleni;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwy organ ochrony zabytków lub Prezydenta Miasta Inowrocławia;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej – nie ustala się;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) wysokość budynków i drzew nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktu dachu z urządzeniami na dachu do 10,0m – nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z zastrzeżeniem 7 pkt 9 lit c:
c) obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia do lotniska, powinny spełniać warunki określone w 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192, z późn. zm.3)),”;
b) dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 90%;
c) szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) intensywność zabudowy do 0,40;
e) w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – tereny objęte planem położone są poza terenami zagrożonymi;
8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie dotyczy;
9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) zakazuje się wprowadzenia funkcji sprzecznych z ustaleniami planu;
b) prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych;
b) zasady obsługi infrastrukturą techniczną według opracowanych zasad obsługi wymienionych w 7 pkt 10 uchwały nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 2150);
c) ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub z własnych źródeł nieuciążliwych dla środowiska;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów – do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren winien być użytkowany w sposób dotychczasowy.

4. Cena wywoławcza: 180.000,00zł brutto.

5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 18.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 22 października 2019 r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 16 października 2019 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia http://www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia http://www.bip.inowroclaw.pl, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości http://www.nieruchomosciprzetargi.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 (pokój nr 32, nr tel. 523555212).
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama