Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Miasto Inowrocław
Powiat:
Miejscowość: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Ulica: Roosevelta 36
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.09.11
ważne do: 2019.12.10
wyświetleń: 141

Informacje dodatkowe:

0,5545 ha
2019-11-26
75.000,00 zł
usługowa

Szczegóły ogłoszenia:

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 8/3, 9/2, 5/25, 13/7, 13/9, 13/10, 11/2, 14/5, 8/7 i 16/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,5545 ha:
1) nr 8/3 o pow. 0,0096 ha (RIVa – grunty orne) i nr 9/2 o pow. 0,0876 ha (RIVa – grunty orne), oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 321 (obręb 2), zapisane w księdze wieczystej
nr BY1I/00081621/4;
2) nr 5/25 o pow. 0,1884 ha (B – tereny mieszkaniowe), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 36 (obręb 2), powstałą z podziału działki nr 5/17 zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00047453/5;
3) nr 13/7 o pow. 0,0184 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), nr 13/9 o pow. 0,0016 ha (Bi – inne tereny zabudowane) i nr 13/10 o pow. 0,0101 ha (Bi – inne tereny zabudowane), oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 36 (obręb 2), zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00025803/4;
4) nr 11/2 o pow. 0,0239 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 36 (obręb 2), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00057926/5;
5) nr 14/5 o pow. 0,0341 ha (Bi – inne tereny zabudowane), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 36 (obręb 2), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00057927/2;
6) nr 8/7 o pow. 0,1801 ha (B – tereny mieszkaniowe), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 221 (obręb 2), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00057929/6;
7) nr 16/6 o pow. 0,0007 ha (Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 36 (obręb 2), powstałą z podziału działki nr 16/4 zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00074153/0;
stanowiące własność Miasta Inowrocławia, położone w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego. Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Opis nieruchomości:
1) działki są niezabudowane;
2) teren przylega do działek nr 8/5 i 8/8, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się na terenie oznaczonym symbolem KD-D, przeznaczonym na cel drogi publicznej dojazdowej;
3) na działkach znajdują się składniki roślinne w postaci drzew, krzewów, niskiej zieleni ozdobnej i trawników, boisko o nawierzchni asfaltowej, droga asfaltowa, ścieżki spacerowe oraz sieć oświetleniowa;
4) przez działkę nr 13/10 przebiega sieć gazową;
5) na działkach istnieją elektroenergetyczne linie kablowe SN-15kV i nn-0,4kV, infrastruktura telekomunikacyjna oraz rurociąg solankowy;
6) na działkach zlokalizowane są czynne przyłącza oraz instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, które nie wymagają ustanowienia służebności przesyłu w przypadku sprzedaży nieruchomości właścicielom Sanatorium Uzdrowiskowego „Modrzew” (inny nabywca zostanie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu);
7) na działkach znajduje się przyłącze ciepłownicze preizolowane, a nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu;
8) w dziale III ksiąg wieczystych nr BY1I/00047453/5, BY1I/00025803/4, BY1I/00057926/5, BY1I/00057927/2 i BY1I/00057929/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:
- PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH PODZIEMNYCH KABLI ENN-0,4 KV, SN-15KV PRZEBIEGAJĄCYCH WZDŁUŻ I PROSTOPADLE PRZEZ DZIAŁKI NR 8/1, 5/18, 5/19, 11/1, 13/6, 14/6 ORAZ POMIESZCZENIA STACJI TRANSFORMATOROWEJ WKOMPONOWANEJ W BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZYM NA DZIAŁKACH NR 14/6 I NR 5/19,
- PRAWIE SWOBODNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY CELEM JEGO KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ LINII, OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH OD TAKIEGO ICH ZAGOSPODAROWANIA ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW,KTÓRE UNIEMOŻLIWIŁYBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZENIA ORAZ PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ JEGO EKSPLOATACJI. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PARAGRAFIE 3 UMOWY O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 ROKU REP. A NR 2157 Z 2013 ROKU SPORZĄDZONEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ STEPPA W KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU.” na rzecz Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
9) w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00025803/4 widnieje inny wpis następującej treści: „NASTĘPUJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI GRODZTWO K. 38 CIĄŻĄCE CIĘŻARY:
1) UPRAWNIENIE DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI GRODZTWO K. 39 DO ODPROWADZENIA WÓD I OPADÓW PRZEZ GRUNT NINIEJSZY Z TYM, ŻE WODY ZAWIERAJĄCE SÓL WINNY BYĆ ODPROWADZANE RURAMI ZAMKNIĘTYMI, INNE WODY W SPSÓB OTWARTY, JEDNAK TAK, BY NIE WYDZIELAŁY CUCHNĄCYCH ZAPACHÓW.
2) OBOWIĄZEK DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GRODZTWO K. 37 I 38 DO UTRZYMYWANIA JAKO DRÓG W DOTYCHCZASOWEJ SZEROKOŚCI A) DROGI PROWADZĄCEJ DO SZOSY PAKOSKIEJ DO WILI HEPPNER ORAZ B) TEJ DROGI, KTÓRA POD KĄTEM PROSTYM PROWADZI DO POWYŻSZEJ DROGI DO SOLANEK, TUDZIEŻ OBOWIĄZEK DO TOLEROWANIA ZAŁOŻONYCH W TEJ DRODZE LUB ZAŁOŻYĆ SIĘ MAJĄCYCH PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI GRODZTWO K. 39 PRZEWODÓW SOLANKOWYCH JAK RÓWNIEŻ DO ZEZWOLENIA NA UŻYWANIE TYCH DRÓG PRZEZ MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI GRODZTWO K. 39 DO CHODZENIA JEŻDŻENIA I PĘDZENIA BYDŁA, WPISANE W DNIU 10 LIPCA 1885 R. ZOSTAŁY PRZENIESIONE TU DOTĄD W DNIU 17 CZERWCA 1887 R. PRZEPISANO DNIA 13 MARCA 1952 R. PRZEPISANO PO ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR 1322 NA WNIOSEK ZŁOŻONY DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2004 R. O GODZ. 12.30 V.DZ.KW. 8311/04 - DNIA 12 MAJA 2005 R. PRZEPISANO DO ŁĄCZNEJ WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI PRZY ODŁĄCZENIU DZIAŁKI NR 4/9 O POW. 0,0139 HA DO
KW NR 66069 NA WNIOSEK ZŁOŻONY DNIA 20 STYCZNIA 2009 R. O GODZ. 8.25 V.DZ.KW. 575-80/09 - DNIA 9 LISTOPADA 2009 R.”;
10) w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00025803/4 widnieje inny wpis następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA:
- PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA WCHODZĄCEJ W SKŁAD TEJ NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKACH GRUNTU: OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 153/7 O POWIERZCHNI 03015 HA I OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 153/8 O POWIERZCHNI 0.0875 HA, KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA (NN) ORAZ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN,
- PRAWIE SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO, NIEOGRANICZONEGO W CZASIEI MIEJSCU NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH CELEM ICH KONSERWACJI, NAPRAW WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ LINII, PRZYŁĄCZENIEM NOWYCH ODBIORCÓW,
- OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO JEJ ZAGOSPODAROWANIA ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, WZNOSZENIA OBIEKTÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZENIA ORAZ PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ JEGO EKSPLOATACJI,
- SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU O POWIERZCHNI OKOŁO 319 M2 (ODPOWIEDNIO NA DZIAŁKACH 128, 191 M2) (SZEROKOŚĆ 0,50 M Z KAŻDEJ STRONY PRZEWODU)”;
11) w dziale III księgi wieczystej nr BY1I/00074153/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe następującej treści: „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU NA CZAS NIEOKREŚLONY POLEGAJĄCA NA:
A) PRAWIE CO UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGTYCZNEJ SN 15 KV WRAZ Z PRZEWODEM TELETECHNICZNYM,
B) PRAWIE SWOBODNEGO, NIEUTRUDNIONEGO, NIEOGRANICZONEGO W CZASIE I MIEJSCU, NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH CELEM ICH KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, REMONTÓW, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ LINII,PRZYŁĄCZANIEM NOWYCH ODBIORCÓW,
C) OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ ORAZ PROWADZENIA PRAWIDŁOWEJ ICH EKSPLOATACJI” na rzecz Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:
1) teren oznaczony symbolem 2U przeznacza się na cel zabudowy usługowej; obowiązują następujące ustalenia:
a) wysokość zabudowy – do sześciu kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 21,0m;
b) dachy budynków o nachyleniu od 1,5 do 50;
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 65%;
d) powierzchnia zabudowy – do 35% powierzchni działki lub terenu;
e) wskaźnik intensywności zabudowy – od minimum 0,5 do maksimum 2,1;
f) teren znajduje się częściowo w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (równoznacznej ze strefą „W” ochrony archeologicznej), zgodnie z rysunkiem planu;
g) teren znajduje się częściowo w strefie „E” ochrony ekspozycji, zgodnie z rysunkiem planu;
h) teren znajduje się częściowo w granicach terenu i obszaru górniczego, zgodnie z rysunkiem planu;
2) teren oznaczony symbolem 50ZP/WS/U przeznacza się na cel zieleni urządzonej z terenem wód powierzchniowych, z dopuszczeniem zabudowy usługowej:
a) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury włącznie z urządzeniami i infrastrukturą sportową;
b) dopuszcza się realizację chodników i ścieżek pieszych;
c) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej;
d) wysokość zabudowy usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 11,0m;
e) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej podziemnej o wysokości do 1 kondygnacji podziemnej;
f) dachy budynków usługowych o nachyleniu od 1,5 do 45;
g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 80%;
h) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni działki lub terenu;
i) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6;
j) teren znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej A;
k) część terenu znajduje się w granicach terenu i obszaru górniczego zgodnie z rysunkiem planu;
l) teren znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
m) na terenie znajdują się strefy „W” ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Cena wywoławcza: 750.000,00zł brutto.

5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 75.000,00 zł.


Przetarg odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 20 listopada 2019 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia http://www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia http://www.bip.inowroclaw.pl, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości http://www.nieruchomosciprzetargi.org.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 (pokój nr 32, nr tel. 523555212).
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama