Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Kruczej w Inowrocławiu

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Miasto Inowrocław
Powiat:
Miejscowość: Inowrocław
Kod pocztowy: 88-100
Ulica: Roosevelta 36
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2019.09.11
ważne do: 2019.12.10
wyświetleń: 143

Informacje dodatkowe:

0,7968 ha
2019-11-26
45.500,00 zł
usługowa

Szczegóły ogłoszenia:

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2/57, 2/58 i 2/59 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,7968 ha:
1) nr 2/57 o pow. 0,3957 ha;
2) nr 2/58 o pow. 0,1691 ha;
3) nr 2/59 o pow. 0,2320 ha;
(Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 38 (obręb 2), stanowiące własność Miasta Inowrocławia, położone w Inowrocławiu przy ul. Pakoskiej (faktycznie przy ul. Kruczej), zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00041618/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Opis nieruchomości:
1) działki są niezabudowane i wchodzą w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego;
2) działki nr 2/58 i 2/59 przylegają do urządzonej ulicy Kruczej zaliczonej do kategorii drogi gminnej - skomunikowanie zbywanej nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
3) na działkach nr 2/58 i 2/59 zlokalizowane są czynne sieci: wodociągowa „w180” i kanalizacji sanitarnej „ks200”, a na działce nr 2/58 zlokalizowany jest hydrant p.poż., a także przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla istniejącego obiektu przy ul. Kruczej 6 - nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu;
4) przez działki nr 2/57 i 2/58 przebiega nieczynny, częściowo zdemontowany rurociąg solanki wraz z ochroną anodową, który nigdy nie będzie wykorzystywany, a w przypadku potencjalnych kolizji może zostać usunięty;
5) nabywca nieruchomości zostanie zobowiązany do zastosowania ekologicznych źródeł ogrzewania dla nowopowstałych budynków.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony symbolem 8U/P przeznacza się na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:
1) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej oraz produkcyjnej, składowej i magazynowej, do czterech kondygnacji nadziemnych;
2) wysokość zabudowy maksymalnie 25,0 m z uwzględnieniem całkowitej dopuszczalnej wysokości zabudowy, o której mowa w 6 ust. 7 pkt 3 i 4 uchwały nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Poznań (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 969);
3) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego wysokiego poziomu wód gruntowych;
4) dachy o nachyleniu od 1,5 do 45;
5) dopuszcza się budowę wolnostojących garaży o wysokości maksymalnie 4m;
6) obowiązuje wydzielenie minimum trzech miejsc postojowych lub parkingowych na 100m2 powierzchni użytkowej usług i minimum jednego miejsca postojowego lub parkingowego na 400m2 powierzchni produkcyjnej;
7) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych z przepisami odrębnymi;
8) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
9) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych 0,2 ha;
10) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%;
11) powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni działki lub terenu (łącznie z terenem utwardzonym);
12) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,2 do maksimum 3,5;
13) dopuszcza się lokalizację projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej;
14) obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnych z przepisami odrębnymi.

4. Cena wywoławcza: 455.000,00 zł brutto.

5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 45.500,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w sali nr 107-108 (I piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium oraz złożą oferty.
Wadium należy wpłacać do dnia 20 listopada 2019 r. na konto Miasta Inowrocławia prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na konto.
Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta przetargowa na sprzedaż działek nr 2/57, 2/58 i 2/59 przy ul. Kruczej” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca określone warunki. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Prezydentowi Miasta Inowrocławia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Jeżeli oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.
Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia http://www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości http://www.nieruchomosciprzetargi.org.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami: 523555212 oraz 523555230 i 523555430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 33.Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2/57, 2/58 i 2/59 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
6. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
5) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty;
6) upoważnienie do podpisania oferty, gdy podpisuje ją pełnomocnik;
7) parafę podpisującego ofertę na wszystkich stronach oferty oraz w miejscach naniesienia zmian przez oferenta;
8) koncepcję zagospodarowania nieruchomości oraz rozwiązań architektonicznych przedstawioną w formie opisowej i graficznej (naniesione na mapę);
9) przewidywany termin realizacji inwestycji, nie dłuższy niż 3 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
10) harmonogram realizacji planowanej inwestycji;
11) planowane nakłady: nie mniej niż 200.000,00 zł/1 ha terenu, tj. nie mniej niż 159.360,00 zł (kosztorys inwestorski);
12) opis planowanej działalności, kopię zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z KRS;
13) planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie strefy;
14) pisemne zobowiązanie do zakończenia realizacji inwestycji w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
15) pisemne zobowiązanie do poniesienia zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych;
16) pisemne zobowiązanie do dostarczenia po zakończeniu inwestycji do Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia oświadczenia o wartości nowej inwestycji wraz z kopią pozwolenia na użytkowanie oraz kosztorysem powykonawczym lub innymi dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych nakładów (np. kopia umowy z wykonawcą, kopie faktur);
17) pisemne zobowiązanie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o. z siedzibą w Inowrocławiu w związku z istniejącymi na działkach nr 2/58 i 2/59 czynnymi sieciami: wodociągową „w180” i kanalizacji sanitarnej „ks200” oraz istniejącym na działce nr 2/58 hydrantem p.poż., a także przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym dla istniejącego obiektu przy ul. Kruczej 6;
18) pisemne zobowiązanie do zastosowania ekologicznych źródeł ogrzewania dla nowopowstałych budynków.
7. Na uzasadniony pisemny wniosek inwestora, Miasto Inowrocław może wyrazić zgodę na zmianę przedstawionego w ofercie harmonogramu realizacji planowanej inwestycji.
8. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ofercie (w tym niezrealizowania celu na jaki ma zostać wykorzystana nieruchomość, a w szczególności niezrealizowania inwestycji w sposób określony w ofercie) w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Miasta Inowrocławia kary umownej w kwocie odpowiadającej 90% ceny wywoławczej, tj. w wysokości 409.500,00 zł. Nabywca nieruchomości podda się w akcie notarialnym (umowie sprzedaży) egzekucji obowiązku uiszczenia tej kary wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych dochodzenia tych należności, tj. kwoty do wysokości 455.000,00 zł. Wierzytelności Miasta Inowrocławia z tego tytułu zostaną zabezpieczone hipoteką.
9. Miasto Inowrocław uprawnione będzie do prowadzenia egzekucji na podstawie zawartego aktu notarialnego w razie łącznego spełnienia się następujących warunków:
1) jeżeli powstanie obowiązek zapłaty kary umownej przez nabywcę nieruchomości;
2) jeżeli nabywca nieruchomości nie zapłaci dobrowolnie w wyznaczonym terminie kwoty wskazanej przez Miasto Inowrocław w pisemnym wezwaniu skierowanym do niego przesyłką poleconą.
10. Nabywca nieruchomości zobowiąże się w akcie notarialnym do informowania Miasta Inowrocławia o każdej zmianie adresu, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie przesyłki poleconej wymienionej w ust. 9 pkt 2.
11. Miasto Inowrocław może wystąpić o nadanie zawartemu z nabywcą nieruchomości aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 1 roku od powstania obowiązku zapłaty kary umownej.
12. Kryteria oceny ofert:
1) cena nieruchomości (A):
A =cena oferowana x 100 / cena wywoławcza,
waga kryterium - 50 %;
2) zagospodarowanie nieruchomości, w tym za wysokość zainwestowanych środków na nieruchomości (B):
B =deklarowane nakłady x 100 / minimalne nakłady,
waga kryterium - 50 %.
13. Ocena ofert (C) zostanie dokonana w następujący sposób:
C = A x 0,5 + B x 0,5.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama