Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.05.08
ważne do: 2020.05.29
wyświetleń: 31

Szczegóły ogłoszenia:

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:


1. Działka o numerze ewidencyjnym 660/13 o powierzchni 0,3120 ha, położona w miejscowości Szczawin Kościelny w obrębie Szczawin, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00093259/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 660/13 ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości około 17 m. Działka dłuższym bokiem od strony północnej przylega do drogi o nawierzchni utwardzonej. Działka niezabudowana oraz nieogrodzona. Na powierzchni działki wybujała, sucha trawa i pojedyncze dziko rosnące krzewy. W połowie działkę przecina droga dojazdowa do sąsiadującej zabudowanej działki.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 660/13 w miejscowości Szczawin Kościelny znajduje się na terenach przeznaczonych pod uprawy rolne.
Cena nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Działka o numerze ewidencyjnym 285/39 o powierzchni 0,0462 ha, położona w miejscowości Rosanów w obrębie Rosanów, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00039858/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 285/39 ma kształt zbliżony do prostokąta. Dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej posiada od strony zachodniej. Działka niezabudowana, nieogrodzona porośnięta trawą.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 285/39 w miejscowości Rosanów znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości wynosi: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
3. Działka o numerze ewidencyjnym 106/2 o powierzchni 0,1689 ha, położona w miejscowości Słowik w obrębie Słowik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00043295/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 106/2 ma kształt zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana, ogrodzona z dwóch stron ogrodzeniami wchodzącymi w skład nieruchomości sąsiednich, porośnięta trawą. Przedmiotowa działka skomunikowana jest z drogą krajową nr 91 zjazdem indywidualnym, wspólnym dla działek nr ewid. 106/2 oraz 151/2. Ze względu na zły stan techniczny zjazdu, niezbędnym będzie wykonanie jego przebudowy, wyprzedzająco do ewentualnej zmiany sposobu zagospodarowania działki. Ponadto zasadnym jest aby potencjalny nabywca działki uzgodnił z zarządcą drogi sposób skomunikowania planowanego zagospodarowania, wyprzedzająco do transakcji kupna-sprzedaży.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 106/2 w miejscowości Słowik znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe.
Cena nieruchomości wynosi: 89.000,00 zł (słownie:osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).


Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (...) winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3). W przypadku braku oświadczeń powyższa nieruchomość będzie podlegała sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.
Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama