Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-10-08.

Ogłoszenie o I przetargu. Działka z MPZP pod budowę domu.

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: zachodnio-pomorskie
Firma: Urząd Miejski
Powiat:
Miejscowość: Recz
Kod pocztowy: 73-210
Ulica: Ratuszowa 17
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.recz.pl
   
dodano: 2020.09.08
ważne do: 2020.10.08
wyświetleń: 90

Informacje dodatkowe:

1127
09.10.2020
4300
budowlana

Szczegóły ogłoszenia:

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490).

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0008 m. Recz, o numerze ewidencyjnym 86/1, o powierzchni 0,1127 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako RV, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz oraz zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz oznaczona jest symbolem 10MN, U – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. Ponadto ww. działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Działka bezpośrednio przylega do drogi asfaltowej. W granicach przedmiotowej nieruchomości umieszczona jest sieć wodociągowa wykonana z rur PCV o średnicy 90 mm, długości ok. 38 mb. W związku z czym przy sprzedaży ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci polegająca na prawie wstępu, przejazdu i przechodu w celu dokonywania przeglądów, napraw, ulepszeń, itp. W granicach działki umieszczony jest również przewód telekomunikacyjny o długości ok. 40 mb. Pozostałe media w działkach sąsiednich.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 43000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) i jest to cena netto.
Wadium wynosi – 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100),
Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23 %.

Osiągnięta w przetargu cena pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 06 października 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.


WARUNKI PRZETARGU
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
-dowodu wpłaconego wadium,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,
- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. l ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 roku, póz. 1380 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zamiarze nabycia przedmiotowej nieruchomości w celu polepszenia warunków posiadanej nieruchomości wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium.
Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występować z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż wynika to z ww. dokumentów.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Cena działki podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu (zgodnie z art.38 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy).
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - podinspektor ds. Gospodarki Mieniem Komunalnym - tel. 957654461 w. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie oraz zamieszczenie na stronie bip.recz.pl
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama