Ogłoszenie

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej Rosanów dz. 778

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.09.10
ważne do: 2020.10.01
wyświetleń: 47

Szczegóły ogłoszenia:


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.)
Wójt Gminy Zgierz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 778 o powierzchni 0,1106 ha, położona w miejscowości Rosanów w obrębie Rosanów, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00024868/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 778 ma kształt prostokąta o szerokości około 25 m. Dostęp do działki odbywa się od strony południowej poprzez drogę o nawierzchni utwardzonej piaskiem i żwirem. Działka ogrodzona siatką na metalowych słupkach z wejściem przez furtkę. Grunt porośnięty trawą oraz uporządkowanym drzewostanem leśnym. Na działce znajduje się budynek mieszkalny dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy około 90 m2, stanowiący odrębny przedmiot własności.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 778 w miejscowości Rosanów znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości wynosi: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) (w tym 23% VAT).
Przedmiotowa działka przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej w myśl przesłanek określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.)
tj. „ (…) zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli
o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.”.
Obecni dzierżawcy spełnili przesłanki wymienione w ww. przepisie prawa materialnego tj. obecna umowa została zawarta na okres 10 lat, nieruchomość zabudowana budynkiem letniskowym na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 2 maja 1980 roku Nr B. 8381/184/80, następnie na podstawie decyzji Wójta Gminy Zgierz z dnia 4 stycznia 2012 roku Nr 8/2012 nastąpiła zmiana sposobu użytkowania budynku z rekreacji indywidualnej na mieszkalny jednorodzinny.
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (....) winny w terminie 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania wykazu złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4 (Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 3). W przypadku braku oświadczeń powyższa nieruchomość będzie podlegała sprzedaży w trybie przetargu publicznego, którego termin miejsce, forma i warunki podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.
Wykaz podlega publikacji przez 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama