Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-09-10.

Powiat Mogileński

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Powiat Mogilleński
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
Stan produktu: Nowy
   
dodano: 2019.07.17
ważne do: 2019.09.10
wyświetleń: 174

Szczegóły ogłoszenia:

                                                                                                                        Mogilno, dnia 16 lipca 2019 roku.


                                                    STAROSTA MOGILEŃSKI
                                        ogłasza przetarg ustny nieograniczony
                          na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

                                                                             I

1. Przedmiot przetargu – lokal użytkowy nr 1a o pow. użytkowej 11,99 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 1199/83420, znajdujący się w budynku wielolokalowym, położonym w obrębie Strzelno przy ul. Ścianki 2, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 558 o pow. 0,0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00026229/7 .
Działka nr 558 położona w obrębie Strzelno znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelno zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 października 2016 roku ww. działka znajduje się w strefie „A”- strefa centralna, funkcja terenu – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
2. Obciążenia nieruchomości Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
3.Uzasadnienie do wyboru formy przetargu
Przetarg ustny nieograniczony

                                                                       II

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.000,00 złotych (słownie : jedenaście tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2018 r.,poz. 2174 ze zm.).
2.Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 w sali nr 6 na parterze budynku.
3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.200,00 złotych (słownie : dwa tysiące dwieście złotych 00/100) w terminie do 4 września 2019 roku na konto Powiatu Mogileńskiego w GETIN NOBLE BANK S.A. nr 84 1560 0013 2788 5657 1000 0004.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazany rachunek bankowy.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4. Z informacjami dotyczącymi przedmiotu przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie w biurze Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 120) lub pod nr telefonu 52 318-03-04, wew. 220.
5. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji :
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mogilnie http://www.powiat.mogilno.pl, http://www.facebook.com./powiatmogilno
- w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info ,
- w serwisie www.nieruchomościprzetargi.org
oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 ( parter budynku).


Starosta Mogileński
Bartosz Nowacki
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama