Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-09-10.

Powiat Mogileński

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Firma: Powiat Mogilleński
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
Stan produktu: Nowy
   
dodano: 2019.07.19
ważne do: 2019.09.10
wyświetleń: 175

Szczegóły ogłoszenia:

                                                                                                                                          Mogilno, dnia 18 lipca 2019 roku.

                                                            Zarząd Powiatu Mogileńskiego
                                                   ogłasza przetarg ustny nieograniczony
                            na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego

                                                                                 I

1. Przedmiot przetargu – lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 54,70 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5470/103740, usytuowany w piwnicy budynku wielolokalowego położonego w obrębie Strzelno przy ul. Św. Ducha 33, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 712/2 o pow. 0,0966 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00026869/5 .
Działka nr 712/2 położona w obrębie Strzelno znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W myśl zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Strzelno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/274/05 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2015 r. roku ww. działka znajduje się w strefie „A”- strefa centralna w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, funkcja terenu – istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
2.Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej widnieją następujące wpisy:
- Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – nieodpłatna służebność gruntowa na czas nieoznaczony polegająca na prawie swobodnego Przechodu i przejazdu tam i z powrotem przez działkę 712/2 objęta księgą wieczystą KW BY1M/00026869/5 od ulicy Powstania Wielkopolskiego na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 712/1 o pow. 0,0023 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW BY1M/00000532/6
- Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – nieodpłatna służebność gruntowa na czas nieoznaczony polegająca na prawie swobodnego Przechodu i przejazdu tam i z powrotem przez działkę 712/2 objęta księgą wieczystą KW BY1M/00026869/5 od ulicy Powstania Wielkopolskiego na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 712/3 o pow. 0,0192 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW BY1M/00018107/7
- inny wpis – zarząd budynkiem, w którym znajdują się lokale wykonywany przez właścicieli łącznie zgodnie z par. 13 umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokali użytkowych w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zm.) z dnia 22 sierpnia 2013 roku Rep. A 9041/2013.
Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
3.Uzasadnienie do wyboru formy przetargu
Przetarg ustny nieograniczony

                                                                        II

1.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.500,00 złotych (słownie : osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2018 r.,poz. 2174 ze zm.).
2.Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2019 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 w sali nr 6 na parterze budynku.
3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700,00 złotych (słownie : jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) w terminie do 4 września 2019 roku na konto Powiatu Mogileńskiego w GETIN NOBLE BANK S.A. nr 84 1560 0013 2788 5657 1000 0004.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazany rachunek bankowy.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
4. Z informacjami dotyczącymi przedmiotu przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie w biurze Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 120) lub pod nr telefonu 52 318-03-04, wew. 220.
5. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji :
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mogilnie http://www.powiat.mogilno.pl, http://www.facebook.com./powiatmogilno
- w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info ,
- w serwisie www.nieruchomościprzetargi.org
oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1 ( parter budynku).
                                                                                 Przewodniczący Zarządu
                                                                                     Bartosz Nowacki


 
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama