Ogłoszenie

Wykaz lokali przeznaczonych do wydzierżawienia

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.06.25
ważne do: 2020.07.16
wyświetleń: 23

Szczegóły ogłoszenia:


Wykaz
lokali przeznaczonych do wydzierżawienia,
stanowiących własność Gminy Zgierz


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr VII/105/18 Wójta Gminy Zgierz z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy – w drodze bezprzetargowej budynku Ośrodka Zdrowia w Białej przy ul. Kościelnej 1A na działce 500/3 oraz Zarządzeniem Nr VIII/104/2020 z dnia 24.06.2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych usytuowanych w budynku ośrodka zdrowia w Białej
Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy Zgierz:
- lokale użytkowe z przeznaczeniem na gabinety lekarskie o powierzchni 88,53 m2 w budynku ośrodka zdrowia w Białej przy ulicy Kościelnej 1A, na działce 500/3, obręb [0005 Biała] oznaczonej w księdze wieczystej kw nr LD1G/00040504/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, na czas określony 3 lat. Wydzierżawieniu podlega także część wspólna o powierzchni 19,22 m2 - proporcjonalna do powierzchni ogólnej wydzierżawionych lokali. Łączna powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu wynosi 107,75 m2. Termin zagospodarowania nieruchomości od dnia 01.09.2020 roku.
Opis przedmiotu dzierżawy:
pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia odpowiadają postanowieniom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 roku, poz. 595).
Lokale znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia mogą być wykorzystywane jedynie na działalność medyczną, w ramach której będą prowadzone między innymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Pomieszczenia stanowiące część wspólną dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać w należytej czystości - solidarnie ze współużytkownikami budynku.
Dopuszcza się (po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego) podnajmowanie lokali wewnątrz budynku na inne gabinety specjalistyczne.
Schody zewnętrzne (wejściowe) oraz podjazd dla niepełnosprawnych stanowią integralną część budynku Ośrodka Zdrowia, w związku z czym Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania ich w należytej czystości – solidarnie ze współużytkownikami budynku, a także zabezpieczenia ich w sposób zapewniający bezpieczne korzystanie w szczególności w trakcie trudnych warunków atmosferycznych.
Cenę czynszu dzierżawnego miesięcznie stanowić będzie kwota 12 zł netto za 1 m2. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Kwota czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w pierwszym kwartale każdego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni w przypadku jego wzrostu.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych faktur VAT.
Świadczenia dodatkowe związane z korzystaniem z przedmiotowych lokali - dzierżawca zobowiązany będzie pokrywać zgodnie ze wskazaniem liczników i podliczników:
- za wodę,
- za energię elektryczną,
- ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
- za wywóz nieczystości płynnych,
- za inne opłaty i świadczenia publiczno – prawne przedmiotu dzierżawy.
Czynsz dzierżawny – dzierżawca obowiązany będzie wpłacać na podstawie wystawionych faktur VAT, na konto Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8 – Bank Spółdzielczy w Zgierzu 80 8783 0004 0020 0136 2000 0001.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 roku, działki nr ew. 35/1 i 36/4 w obrębie Grotniki, Gmina Zgierz położone są na terenach lokalizacji obiektów użyteczności publicznej. Obecnie Gmina Zgierz nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 35/1 i 36/4 w obrębie Grotniki, Gmina Zgierz.
Z przedmiotem dzierżawy zapoznać można się po uprzednim kontakcie telefonicznym z administratorem budynku tj. Gminnym Zakładem Komunalnym z/s w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8 pod numerem telefonu (42) 717-82-53 oraz (42) 717-80-76 wew. 12 oraz wew. 23.


W trakcie publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia podmioty zainteresowane winny składać stosowne oferty na wydzierżawienie obiektu. Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama