Ogłoszenie

Wykaz lokali przeznaczonych do wydzierżawienia

Podziel się:

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Osoba: Gmina Zgierz
Powiat:
Miejscowość: Zgierz
Kod pocztowy: 95-100
Ulica: Łęczycka 4
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
   
dodano: 2020.06.30
ważne do: 2020.07.21
wyświetleń: 10

Szczegóły ogłoszenia:


W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr VII/170/16 Wójta Gminy Zgierz z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu lokali użytkowych położonych na terenie gminy Zgierz oraz Zarządzeniem Nr VIII/99/19 Wójta Gminy Zgierz z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Giecznie przy ul. Głównej 43
Wójt Gminy Zgierz
podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia – w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Giecznie przy ul. Głównej 43, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 54 i 55 o łącznej pow. 1,0169 ha, położonych w obrębie Gieczno dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00042409/1 – na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele działalności medycznej.
Opis przedmiotu dzierżawy:
pomieszczenia i urządzenia przychodni odpowiadają zapisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 roku, poz. 595).
Przedmiotem dzierżawy są lokale użytkowe o łącznej powierzchni 150,00 m2.
Lokale znajdujące się w budynku ośrodka zdrowia mogą być wykorzystywane jedynie na działalność medyczną, w ramach której będą prowadzone między innymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Dopuszcza się (po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego) podnajmowanie lokali wewnątrz budynku na inne gabinety specjalistyczne.
Dostęp do przedmiotowych lokali odbywać będzie się poprzez wspólne wejście do budynku Ośrodka Zdrowia, którego współużytkownikami będą osoby korzystające między innymi z apteki oraz punktu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia dodatkowe związane z korzystaniem z przedmiotowych lokali - dzierżawca zobowiązany będzie pokrywać zgodnie ze wskazaniem liczników i podliczników:
- za zimną wodę i ścieki,
- za energię elektryczną,
- ogrzewanie,
- za inne opłaty i świadczenia publiczno – prawne przedmiotu dzierżawy.
Ustala się termin rozpoczęcia działalności w przedmiocie dzierżawy – od dnia 01.09.2020 roku.
Czynsz z tytułu dzierżawy stanowić będzie miesięcznie kwotę 12,00 zł za 1 m netto (słownie: dwanaście złotych). Do stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.
Czynsz dzierżawny netto stanowić będzie kwotę 1800,00 (słownie: tysiąc osiemset złotych).
Czynsz dzierżawny należy regulować do 30 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawianych faktur, na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego zs. w Dąbrówce Wielkiej przy ul. Kościelnej 6/8 – Bank Spółdzielczy w Zgierzu nr rachunku: 8087 8300 0400 2001 3620 0000 01.
Kwota czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w pierwszym kwartale każdego roku w oparciu o publikowany przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni w przypadku jego wzrostu.
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, zatwierdzony Uchwałą NR XXIII/213/93 z dnia 04.06.1993 roku Rady Gminy Zgierz i zmianami do planu ogólnego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 roku Rady Gminy Zgierz obowiązywały do dnia 31.12.2003 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.)
Obecnie Gmina Zgierz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 54 i 55 położonych w miejscowości Gieczno.
Z przedmiotem dzierżawy zapoznać można się po uprzednim kontakcie telefonicznym z administratorem budynku tj. Gminnym Zakładem Komunalnym z/s w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8 pod numerem telfonu (42) 717-82-53 oraz (42) 717-80-76 wew. 12 oraz wew. 23.
W trakcie publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia podmioty zainteresowane winny składać stosowne oferty na wydzierżawienie obiektu. Wykaz podlega publicznej publikacji przez okres 21 dni.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama