Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-08-27.

Zawiadamienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
   
dodano: 2019.06.28
ważne do: 2019.08.27
wyświetleń: 152

Szczegóły ogłoszenia:

SGG.683.10.2.2015 Oświęcim, dnia 26 czerwca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. oszczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział 2/8 części w nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 57/20 o pow. 0,0069 ha i nr 57/33 o pow. 0,0050 ha, położone w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Stare Stawy, które na podstawie decyzji nr 7/15 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.2.2015 zdnia 11 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90” częściowo zmienionej, a w pozostałym zakresie utrzymanej wmocy decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7821.1.21.2015 z dnia 18 kwietnia 2016 r., stały się własnością Gminy Miasto Oświęcim.
Działki nr 57/20 oraz nr 57/13 – która została podzielona m.in. na działkę 57/33, położone w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Stare Stawy, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, objęte były księgą wieczystą KR1E/00028794/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział V Ksiąg Wieczystych, wktórej jako współwłaściciel wpisana była m.in. Zofia Szczerbowska wudziale 2/8 cz. Należy wyjaśnić, iż Zofia Szczerbowska zawarła związek małżeński izmieniła nazwisko na Zofia Noworyta.
Z pozyskanych dokumentów wynika, że Zofia Noworyta rod. Szczerbowska zmarła wdniu 27 grudnia 2004r., a po niniejszej osobie nie zostało przeprowadzone postępowanie ostwierdzenie nabycia praw do spadku. Biorąc to pod uwagę, tutejszy organ stwierdził, iż udział 2/8 części w działkach nr 57/20 o pow. 0,0069 ha i nr 57/33 o pow. 0,0050 ha położonych w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Stare Stawy, stanowi nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą udział 2/8 części w działkach nr 57/20 opow. 0,069 ha i nr 57/33 o pow. 0,0050 ha, położonych w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Stare Stawy.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
sprawę prowadzi Sylwia Goytowska, tel. 33/844-97-41
Starosta
Marcin Niedziela

Otrzymują strony według rozdzielnika
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama