Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-11-24.

Drugi przetarg na zabudowaną nieruchomość przy pl. Mickiewicza w Działdowie

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: warmińsko-mazurskie
Firma: Gmina-Miasto Działdowo
Powiat:
Miejscowość: Działdowo
Kod pocztowy: 13-200
Ulica: ul. Zamkowa 12
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: bip.dzialdowo.eu
   
dodano: 2019.08.26
ważne do: 2019.11.24
wyświetleń: 247

Informacje dodatkowe:

748,98
08 listopada 2019 r.
75 000,00 zł
0,0250

Szczegóły ogłoszenia:

GPI.6840.3.1.2019

Burmistrz Miasta Działdowo
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

ogłasza

drugi ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Działdowie przy pl. Mickiewicza 26, stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia: działka oznaczona nr 1127/1, o obszarze 0,0250 ha, zapisana w KW Nr EL1D/00025644/9
2. Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy pl. Mickiewicza,
w ścisłym centrum miasta.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz handlowo-usługowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – pl. Mickiewicza, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.
Opis działki gruntu
Stan zagospodarowania: działka zabudowana budynkiem w zwartej zabudowie kamienic mieszkalno-usługowych (budynek szczytowy). Budynek dotychczas pełnił funkcję biurową. Kształt działki regularny. Granice działki przebiegają po obrysie budynku. Nieruchomość położona jest w terenie wyposażonym w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową.
Opis budynku
Dane konstrukcyjno-materiałowe
Budynek w zwartej zabudowie, trzykondygnacyjny (parter, piętro, poddasze użytkowe), całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropy stalowo-ceramiczne. Dach drewniany, wielospadowy kryty dachówką. Schody wewnętrzne betonowe. Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, tynk wewnętrzny – płyty gipsowo-kartonowe, sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, kasetonowe w sali głównej. Tynki wewnętrzne malowane farbą emulsyjną, częściowo wyłożone glazurą.
Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drewniana płycinowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna – płytowa w kolorze drewna z obramiennikami z drewna litego. Podłogi i posadzki – w holu głównym i obudowa stopni schodów – kamień naturalny, w pokojach – posadzki betonowe kryte wykładziną dywanową i PCV.
Instalacje
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej, c.o. – lokalna z piecem gazowym, grawitacyjna, elektryczna, odgromowa.
Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 748,98 m2 w tym:
- piwnica – 132,78 m2
- parter - 214,25 m2
- piętro – 211,13 m2
- poddasze – 190,82 m2
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego m. Działdowo ww. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: T-19 – centralny obszar wielofunkcyjny, L-15 HU – koncentracja obiektów handlu i usług, A – pełna strefa ochrony konserwatorskiej oraz OW – strefa ochrony archeologicznej.
Poza tym nieruchomość położona jest na terenie „założeń urbanistycznych Starego Miasta Działdowo”, które wpisane jest do rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 22.08.1960 r. pod numeremA- 530
oraz położona jest na stanowisku archeologicznym I AZP 35-58/13 jako nawarstwienia kulturowe starego miasta wraz z zamkiem, które znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków określonej Zarządzeniem Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia
22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencjizabytków miasta Działdowo.
Przedmiotowy budynek znajduje się w Gminnej i Wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Ponadto budynek przy pl. Mickiewicza 26 w Działdowie został wpisany,
w granicach działki nr 1127/1, do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie znak: KL.III.5340-19/94 z dnia
08.11.1994 r. Wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowy właściciel zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – zapisy te będą zawarte w akcie notarialnym.

4. Cena wywoławcza:
1403000,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta trzy tysiące 00/100),
w tym wartość gruntu wynosi 56000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) oraz wartość budynku wynosi 1347000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy 00/100).
Cena nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2018, poz. 701 ze zm.).
5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
W dziale III księgi wieczystej Kw Nr EL1D/00025644/9 widnieje wpis ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością o treści: niniejsza nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków woj. ciechanowskiego pod nr 372, tu przeniesiono z KW ” Działdowo T. II Wyk. 39” w dniu 1998-11-05.
6. Termin i miejsce przetargu:
08 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie ul. Zamkowa 12.
7. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium wnoszone w pieniądzu polskim w wysokości 75 000,00 zł w terminie do dnia 04 listopada 2019 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miasta w Działdowie
Nr 79 1020 3541 0000 5502 0270 1613 PKO BP S.A. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu
04 listopada 2019 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo dla wskazanego obszaru, jak również stanem faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargowymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Pozostałe informacje:
9.1. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,
- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających rejestracji.
W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.
9.2. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
9.3. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości.
9.4. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9.5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przetargu oraz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
9.6. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął 19 kwietnia 2019 r.
9.7. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży ww. działek odbył się 05 lipca 2019 r.
9.8. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Działdowie ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo, poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.dzialdowo.pl i bip.dzialdowo.eu oraz poprzez opublikowanie w internetowym serwisie prasowym http://nieruchomosciprzetargi.org
9.9. Informacje na temat przetargu i terminie ewentualnych oględzin nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Działdowie ul. Zamkowa 12 pok. 21 (III piętro) lub pod nr tel. 23697 04-58.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama