Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2019-10-24.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: świętokrzyskie
Firma: Urząd Gminy Nagłowice
Powiat:
Miejscowość: Nagłowice
Kod pocztowy: 28-362
Ulica: Mikołaja Reja 9
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: naglowice.pl
   
dodano: 2019.10.03
ważne do: 2019.10.24
wyświetleń: 101

Informacje dodatkowe:

07.11.2019

Szczegóły ogłoszenia:

Nagłowice, dnia 03.10.2019r.

WÓJT GMINY NAGŁOWICE
UL. MIKOŁAJA REJA 9
28-362 NAGŁOWICE

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:


Nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1002/3 o powierzchni 2315m2,, położonej w obrębie Deszno, powiat jędrzejowski. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem obory, stodoły, budynkiem gospodarczym i studnią. Zgodnie z mpzp gm. Nagłowice, nieruchomość położona w terenie dróg publicznych, w terenie zabudowy zagrodowej i terenie rolniczym. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, prawo własności przysługuje Gminie Nagłowice na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o stwierdzeniu praw do spadku Ns 606/10, po osobie fizycznej, która legitymowała się tytułem własności AWZ PBG-ON-451/1010/75.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 84500,00zł + należny podatek VAT.

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1002/2 o powierzchni 2486m2,, położonej w obrębie Deszno, powiat jędrzejowski. Zgodnie z mpzp gm. Nagłowice, nieruchomość położona w terenie dróg publicznych, w terenie zabudowy zagrodowej i terenie rolniczym. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, prawo własności przysługuje Gminie Nagłowice na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o stwierdzeniu praw do spadku Ns 606/10, po osobie fizycznej, która legitymowała się tytułem własności AWZ PBG-ON-451/1010/75.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 41800,00zł + należny podatek VAT.

Nieruchomości gruntowej rolnej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1002/1 o powierzchni 1,5600ha,, położonej w obrębie Deszno, powiat jędrzejowski. Zgodnie z mpzp gm. Nagłowice, nieruchomość położona w terenie dróg publicznych, w terenie zabudowy zagrodowej i terenie rolniczym. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, prawo własności przysługuje Gminie Nagłowice na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o stwierdzeniu praw do spadku Ns 606/10, po osobie fizycznej, która legitymowała się tytułem własności AWZ PBG-ON-451/1010/75.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 47000,00zł.

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, budowlano-rolnej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1003 o powierzchni 1,0300ha, położonej w obrębie Deszno, powiat jędrzejowski. Zgodnie z mpzp gm. Nagłowice, nieruchomość położona w terenie dróg publicznych, w terenie zabudowy zagrodowej i terenie rolniczym. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, prawo własności przysługuje Gminie Nagłowice na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o stwierdzeniu praw do spadku Ns 606/10, po osobie fizycznej, która legitymowała się tytułem własności AWZ PBG-ON-451/1010/75.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 61 300,00zł + należny podatek VAT od części położonej w terenach RM.

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 333/1 o powierzchni 3000m2,, położonej w obrębie Caców, powiat jędrzejowski. Zgodnie z mpzp gm. Nagłowice, nieruchomość położona w terenie zabudowy zagrodowej i w niewielkiej części w terenie dróg publicznych. Nieruchomość stanowi własność Gminy Nagłowice. Prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej KI1J/00059072/8.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 22200,00zł + należny podatek VAT.

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 312/2 o powierzchni 1900m2,, położonej w obrębie Caców, powiat jędrzejowski. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest zabudowana starym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, drewnianym, w złym stanie technicznym. Zgodnie z mpzp gm. Nagłowice, nieruchomość położona w terenie zabudowy zagrodowej i w niewielkiej części w terenie dróg publicznych.Nieruchomość stanowi własność Gminy Nagłowice. Prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej KI1J/00059072/8.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 16000,00zł + należny podatek VAT.

Nieruchomości gruntowej rolnej, składającej się z działki ewidencyjnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 491 o powierzchni 0,23ha,, położonej w obrębie Boleścice, gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski. Zgodnie z mpzp gm. Sędziszów, nieruchomość położona w terenie zieleni nieurządzonej (RZ). Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, prawo własności przysługuje Gminie Nagłowice na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o stwierdzeniu praw do spadku Ns 606/10, po osobie fizycznej.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 3 900,00zł.Przetarg odbędzie się 7 listopada 2019r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy.


W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości:
dz. nr 1002/3 w Desznie - 8500,00zł,
dz. nr 1002/2 w Desznie - 4200,00zł,
dz. nr 1002/1 w Desznie - 4700,00zł,
dz. nr 1003 w Desznie - 6200,00zł,
dz. nr 333/1 w Cacowie - 2300,00zł
dz. nr 312/2 w Cacowie - 1 600,00zł,
dz. nr 491 w Boleścicach - 400,00zł,
do Banku Spółdzielczego w Kielcach o/Nagłowice
na konto 51 84930004 0110 0100 0332 0007 najpóźniej do dnia 04.11.2019r. i okażą Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowód jego wniesienia. Wpłacając wadium należy zaznaczyć w tytule przelewu, na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata. Ponadto osoba fizyczna musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, natomiast osoba prawna – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i stosowne pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia dla osoby, która przetarg wygrała, zaś pozostałym osobom podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia jego zamknięcia bez oprocentowania.
Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem, na wskazany nr konta Gminy Nagłowice, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy, natomiast przetarg czyni się niebyłym.

Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Osoba, która przetarg wygrała zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od jego przeprowadzania bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji i kontaktowania się z oferentami jest pracownik Urzędu Gminy – Piotr Wojewoda (pokój nr 12) tel. (041) 38145 93, e-mail: piotr.wojewoda@naglowice.pl
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama