Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-02-21.

Gmina Zgierz

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Firma: Gmina Zgierz
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
   
dodano: 2020.01.14
ważne do: 2020.02.21
wyświetleń: 109

Szczegóły ogłoszenia:

                                                      OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) oraz 6 ust. 1, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490)
                                                                  Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgierz:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 483 o powierzchni 0,0387 ha, położona w miejscowości Szczawin-Kolonia w obrębie Szczawin,
zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00058792/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 483 ma kształt bardzo wąskiego pasa gruntu o szerokości około 4 m. Działka niezabudowana oraz nieogrodzona, położona wśród gruntów użytkowanych rolniczo, porośnięta trawą.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 483 w miejscowości Szczawin położona jest wśród nieruchomości przeznaczonych pod tereny przemysłowe i produkcyjne.
Cena nieruchomości wynosi: 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych). Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Jest to I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.
                                                               Ogólne warunki przetargu
Z uwagi na kształt, powierzchnie oraz położenie nieruchomości nie ma możliwości zagospodarowania jej jako działki samodzielnej. W związku z powyższym udział w niniejszym przetargu został ograniczony do właścicieli działek przylegających do przedmiotowej
nieruchomości. Sprzedaż niniejszej nieruchomości nastąpi w celu poprawy warunków zagospodarowania gruntów sąsiednich.
Do udziału w przetargu dopuszczone zostaną podmioty, które posiadają prawo własności jednej z działek przylegających do nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu (działki o nr ewid. 481, 482, 484 położone w obrębie ewidencyjnym Szczawin) oraz wpłacą wadium w podanej wysokości i we wskazanym terminie.
Wpłacenie wadium w związku z zamiarem zakupu przedmiotowej nieruchomości w terminie wskazanym poniżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Lista podmiotów zakwalifikowanych wywieszona zostanie w siedzibie tut. Urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz:
07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 lutego 2020 roku , wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew. 107 lub 127
Zgierz dn. 14.01.2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama