Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-02-21.

Gmina Zgierz

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Firma: Gmina Zgierz
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
   
dodano: 2020.01.14
ważne do: 2020.02.21
wyświetleń: 90

Szczegóły ogłoszenia:

                                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) oraz 6 ust. 1, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490)
                                                            Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:

1. Działka o numerze ewidencyjnym 722 o powierzchni 0,3502 ha, położona w miejscowości Biała w obrębie Biała,
zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00040641/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 722 ma kształt podłużny zbliżony do prostokąta. Od frontu posiada szerokość ok. 17 m natomiast w dalszej części ok. 23 m. Od strony północnej posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej. Od strony wschodniej istnieje ogrodzenie wchodzące w skład zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Działka częściowo porośnięta drzewami, krzewami oraz chwastami. Teren przedmiotowej działki sklasyfikowany jest jako użytek RIIIb – rola klasy IIIb. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 722 w miejscowości Biała znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe oraz tereny rolne.
Cena nieruchomości wynosi: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
2. Działka o numerze ewidencyjnym 106/2 o powierzchni 0,1689 ha, położona w miejscowości Słowik w obrębie Słowik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00043295/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych
Działka nr 106/2 ma kształt zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana, ogrodzona z dwóch stron ogrodzeniami wchodzącymi w skład nieruchomości sąsiednich, porośnięta trawą. Przedmiotowa działka skomunikowana jest z drogą krajową nr 91 zjazdem indywidualnym, wspólnym dla działek nr ewid. 106/2 oraz 151/2. Ze względu na zły stan techniczny zjazdu, niezbędnym będzie wykonanie jego przebudowy, wyprzedzająco do ewentualnej zmiany sposobu zagospodarowania działki. Ponadto zasadnym jest aby potencjalny nabywca działki uzgodnił z zarządcą drogi sposób skomunikowania planowanego zagospodarowania, wyprzedzająco do transakcji kupna-sprzedaży
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 106/2 w miejscowości Słowik znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe. Cena nieruchomości wynosi: 93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych). Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
3. Działka o numerze ewidencyjnym 294 o powierzchni 0,1147 ha, położona w miejscowości Glinnik w obrębie Glinnik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00034937/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 294 ma kształt zbliżony do prostokąta. Działka niezabudowana oraz nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością. Przez działkę od strony południowej przebiega linia elektroenergetyczna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik-PKP, zatwierdzonym Uchwałą NR XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 r. działka o numerze ewidencyjnym 294 położona w obrębie Glinnik znajduje się w jednostce planistycznej 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)(w tym VAT 23%).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
                                                               Ogólne warunki przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz: 07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 lutego 2020 roku , wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew. 107 lub 127
Zgierz dn. 14.01.2020 r.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama