Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-03-16.

Gmina Zgierz

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: łódzkie
Firma: Gmina Zgierz
Powiat:
E-mail: pokaż adres e-mail
   
dodano: 2020.02.12
ważne do: 2020.03.16
wyświetleń: 123

Szczegóły ogłoszenia:

                                                      OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 65) oraz 6 ust. 1, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490)
                                                              Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia, że w dniu 20 marca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 214/17 o powierzchni 0,1142 ha, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno,

zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 214/17 ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka częściowo zadrzewiona. Dojazd do działki realizowany jest od strony zachodniej poprzez drogę o nawierzchni gruntowej. Działka nie zabudowana oraz nie ogrodzona.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce planistycznej: 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości wynosi: 49.000,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) (w tym 23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
2. Działka o numerze ewidencyjnym 214/29 o powierzchni 0,1377 ha, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno,
zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 214/29 ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka częściowo zadrzewiona. Dojazd do działki realizowany jest od strony wschodniej poprzez drogę o nawierzchni gruntowej. Działka nie zabudowana oraz nie ogrodzona.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce planistycznej: 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości wynosi: 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)(w tym 23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
3. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 70/47 o powierzchni 0,1034 ha, położona w miejscowości Słowik w obrębie Słowik, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00059872/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka ma nieregularny kształt. Na nieruchomości miała powstać droga publiczna, jednak odstąpiono od realizacji inwestycji drogowej na przedmiotowej działce z uwagi na zmianę planów miejscowych. Działka stanowi teren suchy i równy. Działka porośnięta jest drzewami iglastymi i liściastymi, nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej poprzez drogę o nawierzchni bitumicznej. W południowo – wschodnim rogu działki przebiega linia wysokiego napięcia, która ogranicza jej zagospodarowanie.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka numer 70/47 z obrębu Słowik znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Cena nieruchomości wynosi 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy). Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych). Jest to IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
4. Działka o numerze ewidencyjnym 291/2 o powierzchni 0,0712 ha, położona w miejscowości Glinnik w obrębie Glinnik,

zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00034937/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 291/2 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Od strony zachodniej posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej, natomiast od strony wschodniej przylega do drogi wydzielonej geodezyjnie, która nie została jeszcze urządzona. Na terenie działki znajdują się pojedyncze drzewa oraz krzewy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik-PKP, zatwierdzonym Uchwałą NR XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 r. działka o numerze ewidencyjnym 291/2 położona w obrębie Glinnik znajduje się w jednostce planistycznej 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości wynosi: 38.500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) (w tym 23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Jest to V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
5. Działka o numerze ewidencyjnym 214/103 o powierzchni 0,0889 ha, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno,
zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 214/103 ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie jest ogrodzona. Działka porośnięta jest drzewami – drzewostan leśny o słabym stopniu zadrzewienia.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) (w tym 23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych). Jest to VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
6. Działka o numerze ewidencyjnym 214/101 o powierzchni 0,0924 ha, położona w miejscowości Kwilno w obrębie Kwilno,
zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00032922/0, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 214/101 ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest zabudowana oraz nie jest ogrodzona. Działka porośnięta jest drzewami – drzewostan leśny o słabym stopniu zadrzewienia.
Zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr V/32/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości wynosi: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) (w tym 23% VAT).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych). Jest to VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Ogólne warunki przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz:
07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 marca 2020 roku , wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew. 107 lub 127 
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama