Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-07-01.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Bielcza

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.06.10
ważne do: 2020.07.01
wyświetleń: 45

Szczegóły ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 83/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 10 czerwca 2020 r.


w sprawie: ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) w związku z 14 ust 1, ust. 2 pkt c, ust. 3 i ust. 4 Zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących załącznik do uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z 2008 r., Nr 734, poz. 5158 z późn. zm.) Wójt Gminy Borzęcin postanawia:

1
Oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, część nieruchomości gruntowej położoną w obrębie 1 Bielcza w skład której wchodzi działka oznaczona wewidencji gruntów i budynków numerem 2174, tj. część ww. działki o pow. 1 m2 z powierzchni całkowitej 0,31ha dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nrTR1B/00068565/1, stanowiącą własność gminy Borzęcin.
2
1. Informacje dotyczące części działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę zawarte są wwykazie działek, stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie na okres 21 dni.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie ogłoszona przez zamieszczenie na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/ stronie internetowej Gminy Borzęcin – http://www.borzecin.pl (BIP), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy wBorzęcinie (I i II piętro), oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie, w którym znajduje się przedmiot dzierżawy.

4. Bliższych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz 7:30 do 14:30.

3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 83/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 10 czerwca 2020 r.


W Y K A Z

części działki stanowiącej własność gminy Borzęcin oraz będącej w posiadaniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:


Położenie nieruchomościobręb: Bielcza
Oznaczenie w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów
Nr księgi wieczystej - TR1B/00068565/1
Nr działki - część (o pow. 1 m2) z działki 2174
Nr obrębu - 0001
powierzchnia - 0,31 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 1 m2
Opis nieruchomości - Działka położona jest w terenie zabudowanym
Forma udostępnienia - Działka wydzierżawiana jest na pisemny wniosek.
W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku, dzierżawca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu. Przedmiotowa część działki jest przeznaczona do dzierżawy na podstawie art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
Przeznaczenie nieruchomości - Pod instalację urządzenia telekomunikacyjnego na maszcie zlokalizowanym na działce 2174
Okres umowy - Do 3 lat
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 60,00 zł
Termin wnoszenia opłaty - Czynsz płatny do dnia 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok + należny podatek VAT.
Zasady aktualizacji opłat - Aktualizacja nie częściej niż raz w roku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama