Ogłoszenie

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło dnia: 2020-07-01.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Łazy

Nie załączono wideo.
Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Województwo: małopolskie
Firma: Urząd Gminy w Borzęcinie
Powiat:
Miejscowość: Borzęcin
Kod pocztowy: 32-825
Ulica: 583G
E-mail: pokaż adres e-mail
Telefon: pokaż telefon
Strona WWW: www.borzecin.pl
   
dodano: 2020.06.10
ważne do: 2020.07.01
wyświetleń: 46

Szczegóły ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 84/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 10 czerwca 2020 r.


w sprawie: ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) w związku z 14 ust 1, ust. 2 pkt c, ust. 3 i ust. 4 Zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących załącznik do uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy Borzęcin z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z 2008 r., Nr 734, poz. 5158 z późn. zm.) Wójt Gminy Borzęcin postanawia:

1
Oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata, nieruchomość gruntową położoną w obrębie 2 Borzęcin w skład której wchodzi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 4017/4, o powierzchni całkowitej 0,29 ha dla której wSądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0, stanowiącą własność gminy Borzęcin.
2
1. Informacje dotyczące części działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę zawarte są wwykazie działek, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie na okres 21 dni.

3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie ogłoszona przez zamieszczenie na stronie internetowej http://nieruchomosciprzetargi.org/ stronie internetowej Gminy Borzęcin – http://www.borzecin.pl (BIP), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy wBorzęcinie (I i II piętro), oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie, w którym znajduje się przedmiot dzierżawy.

4. Bliższych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać pod numerem telefonu: (14)684-63-70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin.pl, oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz 7:30 do 14:30.

3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 84/2020
Wójta Gminy Borzęcin
z dnia 10 czerwca 2020 r.


W Y K A Z

części działki stanowiącej własność gminy Borzęcin oraz będącej w posiadaniu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:


Położenie nieruchomości - obręb: Borzęcin
Oznaczenie w księdze wieczystej
i w ewidencji gruntów
Nr księgi wieczystej - TR1B/00055445/0
Nr działki - 4017/4
Nr obrębu - 0002
Powierzchnia - 0,29 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 0,29 ha
Opis nieruchomości - Nieruchomość posiada następujący rodzaj użytku iklasę:
Ps klasy V – 0,29 ha
Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej.
Forma udostępnienia - Działka wydzierżawiana jest na pisemny wniosek.
W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku, dzierżawca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu. Przedmiotowa część działki jest przeznaczona do dzierżawy na podstawie art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
Przeznaczenie nieruchomości - Wykorzystanie terenu na cele rolnicze.
Okres umowy - Do 3 lat
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - Ustalony czynsz w mierniku zbożowym wynosi: 30q x 0,29ha x cena żyta za 1q x 20% = 1,74q żyta
Termin wnoszenia opłaty - Czynsz płatny do 15 listopada danego roku,z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki
Zasady aktualizacji opłat - Aktualizacja nie częściej niż raz w roku. Wysokość czynszu ulegnie zmianie o tyle, o ile zmieni się krajowa cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego podana przez Urząd Gminy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama